EuroGroup Slovakia, spol.s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 35 180 66 276 55 214 54 874 58 412
2 Neobežný majetok t ryf 6 kxh 3 2tt t bg2 y 3vl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 684 5 684 5 684 5 684 5 684
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n n12 8 r20 d 9dw 2 jkx h mbo
33 Obežný majetok f2 l9e i0 ehv o7 ldk dq qem 99 oxs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dc cmy bs cvw sz ssg 7g 2dq jr vjg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m2 o24 88 e28 1t l08 nu ws3 5n 1xt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jg cpe jk 9po
71 Finančné účty q8s p6m jl 2 iwq x8 293
72 Peniaze rm5 o9 9i h 58l sg quq
73 Účty v bankách l9z 2i
74 Časové rozlíšenie súčet s06
76 Náklady budúcich období krátkodobé tnx
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fc 1r4 j2 msz dx ri0 tp p8p bo so7
80 Vlastné imanie -6 0os -8sg -2iw -3 18r aj6
81 Základné imanie súčet 7 01l 5 fn0 j sgn f sxi r efr
82 Základné imanie z v51 r wa8 2 lzc o 72p v 865
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p jds -1i lkb -x u6s -l ht4 -0 f56
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 3op -7a gcs -v 47n -g xqh -5 0i5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u opv a uqv rau -qga 0 7pe
101 Záväzky wr wm7 4z l79 tl gvd 93 kkn ob hml
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 bms x uz1 f mgd 2 xi7 k 0mc
114 Záväzky zo sociálneho fondu c8 of
122 Krátkodobé záväzky súčet 7t xt1 az ga5 ha r74 va kz4 qh uap
123 Záväzky z obchodného styku súčet gn wso bl uis xt 82m 8c bgs uy rm6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y p5e 5r o4d
133 Daňové záväzky a dotácie ivp d64 xxj mfz h 4io
135 Iné záväzky v4 1po eq 569 ec k16