GASTRONOMIK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 152 429 141 146
2 Neobežný majetok 7h ktz kg vk0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 68 126 55 700
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1l k7j ja r2h
33 Obežný majetok h0 8a9 2z xcy
34 Zásoby súčet jn ghe sk evm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tqg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p xzg dv tv7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5jg a a2b
62 Sociálne poistenie u lkz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 owc
65 Iné pohľadávky 1 if5 2 ysq
71 Finančné účty pg ydf vq phy
72 Peniaze jb je5 ba jx1
PASÍVA 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z2y z0f qwq 51p
80 Vlastné imanie -s3 laz -k3 lte
81 Základné imanie súčet e psv 9 5du
82 Základné imanie h vpc b otv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g1 n4b
99 Neuhradená strata minulých rokov -bh abh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gf mvi e 0ox
101 Záväzky pnt idv q7m wgr
102 Dlhodobé záväzky súčet ykb 1 rl2
121 Dlhodobé bankové úvery cq k2y 2j vqr
122 Krátkodobé záväzky súčet kub qyp 6p4 xoc
123 Záväzky z obchodného styku súčet no yd2 x voe
131 Záväzky voči zamestnancom u w70 k bm1
133 Daňové záväzky a dotácie vtt f 8yu
135 Iné záväzky 9vk ltl dcc gzq
136 Krátkodobé rezervy x c4q