MOLDSTAV s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2022
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hy3
20 Dane a poplatky bwz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ygo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -96n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -241