MOLDSTAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 045
33 Obežný majetok j yms
71 Finančné účty i zn8
72 Peniaze 0 vgq
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a 247
80 Vlastné imanie q pzf
81 Základné imanie súčet f q2f
82 Základné imanie b 9q3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iea
101 Záväzky y4u
122 Krátkodobé záväzky súčet 95p
123 Záväzky z obchodného styku súčet p68