MOLDSTAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 045
33 Obežný majetok x 8ch
71 Finančné účty o sad
72 Peniaze 0 ngx
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 6we
80 Vlastné imanie 6 vuv
81 Základné imanie súčet y 1nu
82 Základné imanie g 59y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r1q
101 Záväzky ahm
122 Krátkodobé záväzky súčet ous
123 Záväzky z obchodného styku súčet snc